Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 18tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 18tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 3tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 4tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 2tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo