Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 35tr
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 35tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 27tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 27tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề In ấn, Kanagawa, Nam, Tăng ca

Kanagawa Kanagawa
Hạn ứng tuyển: 15/05/2024
Lương cơ bản: 31tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 31tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo