Xuất khẩu lao động Nhật Bản nổi bật

Xem tất cả
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 30tr
Lương cơ bản (1) 30tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 30tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 27tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 27tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 18tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 18tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề bánh mỳ, Shizuoka, Nữ, 18-30 tuổi

299 điểm
Hạn ứng tuyển: 31/05/2024
Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 14tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 14tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 15tr
Thực lĩnh: 13tr
Lương cơ bản (1) 15tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 13tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề In ấn, Osaka, Nam, 18-32 tuổi

180 điểm
Hạn ứng tuyển: 31/05/2024

Kỹ năng đặc định Nhật Bản nổi bật

Xem tất cả
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 30tr
Lương cơ bản (1) 30tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 30tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 27tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 27tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 18tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 18tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề bánh mỳ, Shizuoka, Nữ, 18-30 tuổi

299 điểm
Hạn ứng tuyển: 31/05/2024
Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 14tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 14tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 15tr
Thực lĩnh: 13tr
Lương cơ bản (1) 15tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 13tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề In ấn, Osaka, Nam, 18-32 tuổi

180 điểm
Hạn ứng tuyển: 31/05/2024

Việc làm trên 20tr

Xem tất cả
Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 35tr
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 35tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 27tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 27tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Việc làm gần Tokyo, Osaka

Xem tất cả
Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 19tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 19tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 18tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 18tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề bánh mỳ, Shizuoka, Nữ, 18-30 tuổi

299 điểm
Hạn ứng tuyển: 31/05/2024
Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 14tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 14tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 15tr
Thực lĩnh: 13tr
Lương cơ bản (1) 15tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) 2tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 13tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Nghề In ấn, Osaka, Nam, 18-32 tuổi

180 điểm
Hạn ứng tuyển: 31/05/2024

Công ty xuất khẩu lao động hàng đầu

Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động
Vietproud Xuất khẩu lao động

Tại sao nên lựa chọn Vietproud

1292

Đơn hàng mới

2835

Hồ sơ ứng viên

524

Công ty tiếp nhận

856

Người lao động  xuất cảnh

THỰC TẬP SINH CẢM NHẬN

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo